מה זה סקר היסטורי

סקר היסטורי כולל איסוף מידע מסמכים ונתונים אודות האתר הנחשד כמזוהם וסביבתו, הן לגבי הפעילות המתקיימת בו בהווה והן לגבי כלל הפעילות שהתקיימה בו בעבר. מידע זה נועד לסייע באישוש או הפרכת החשד בדבר זיהום הקרקע וכן בדבר ההשלכות שעלולות להיות לזיהום זה על סביבת האתר.

אפיון האתר באמצעות הסקר ההיסטורי מהווה גם בסיס מקצועי להליכים שונים בעלי משמעות מקצועית ומשפטית, לרבות הליכי תכנון ובנייה, קביעת ייעוד ושימושי קרקע וכן לצורך מכירה של חברות ונכסים בן היתר במסגרת בדיקות נאותות.

סקר היסטורי כולל שלושה שלבים:

איסוף מידע מסמכים ונתונים

שלב זה כולל איסוף מידע וגורמי רקע נרחבים אודות האתר, דוגמת: שם האתר, כתובת, ייעודי ושימושי קרקע לרבות, ייעודים ושימושים מתוכננים באתר. במסגרת זו נבדקים הנתונים הפיזיים של האתר הכוללים נתונים גאולוגיים, הידרולוגיים וטופוגרפיים.

כמו כן, נבדקים נתונים אודות הפעילות באתר ובסביבתו הכוללים תיאור כללי של הפעילות התעשייתית והלא תעשייתית באתר ונבדקים היתרי העסק ורישיונותיו, לרבות היתרי רעלים, רישיונות עסק, אישורים לפינוי פסולת מסוכנת ועוד.

במסגרת זו מפורטים החומרים המסוכנים שבהם נעשה שימוש באתר. הנתונים כוללים פירוט אודות השימוש בחומרים המסוכנים, מטרות העיסוק בחומר המסוכן, היקף העיסוק ואופי האחסון באתר.

הנתונים יכללו מידע עבור אזורי אחסון באתר, תשתיות לאיסוף וטיפול בשפכים באתר, נתונים עבור תשתיות תת קרקעיות באתר, תקלות ואירועי כשל ואירועים חריגים באתר ובסביבתו. הניתוח יכלול  את מיפוי סביבת האתר ויכלול מפות, תרשימים ותצלומי אויר. הנתונים יכללו מידע עבור אזורי אחסון באתר, תשתיות לאיסוף וטיפול בשפכים באתר, נתונים עבור תשתיות תת קרקעיות באתר, תקלות ואירועי כשל ואירועים חריגים באתר ובסביבתו.

בחינת הנתונים שנאספו באמצעות סיור, ראיונות ושאלונים

לאחר השלמת איסוף הנתונים על עורך הסקר לבצע סיור שבמהלכו ייבדק כל האתר תוך בחינת הנתונים שנאספו בשלב א'. בזמן ביצוע הסיור יינתן דגש על איתור מפגעים ואזורים חשודים כמזוהמים. במסגרת בדיקת הנתונים על עורך הסקר לערוך ראיונות ולמלא שאלונים בין היתר, לקבלת מידע אודות עובדים באתר כולל תחום האחריות הרלוונטי לנושא.

ניתוח המידע והגשת דו"ח הסקר ההיסטורי

עורך הסקר ינתח את כלל המידע שנאסף בשלב איסוף המידע ובשלב בחינת הנתונים בשטח, לצורך הערכת הסיכון הנשקף לקרקע ולסביבה. הניתוח ייעשה בהתאם למתודולוגיית "מודל תפיסת אתר" (CSM) ניתוח על פי מודל זה כולל הגדרת הקולטנים הרלוונטים לאתר לסביבתו בעבר, בהווה ובעתיד.