הגנת הסביבה בהיתרי בנייה

במסגרת הליך מתן היתרי הבנייה בצענו סקרי קרקע מקיפים.