פתרונות סביבה

זיהום קרקע ומים וטיפול בשפכים

service

טיפול, חפירה ושינוע קרקע מזוהמת

חברת Land מתמחה בביצוע חפירת קרקע מזוהמת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
אנו משתמשים בציוד מקצועי המאפשר חפירה של הקרקע המזוהמת תוך הימנעות מזיהום צולב ופגיעה בתשתיות תת קרקעיות. לחברה ניסיון רב בפרויקטים גדולים ומורכבים באתרים מזוהמים בעלי נגישות נמוכה לציוד חפירה.
לפני ביצוע החפירה תועבר למשרד להגנת הסביבה תוכנית חפירה המתבססת על החקירה הסביבתית שבוצעה באתר הכוללת את תיחום אזור הזיהום, שם החברה המבצעת את החפירה, תכנית חפירה על-גבי מפה, מספר ערימות משוער שעליהן תיערם הקרקע המזוהמת, ותכנית דיגום מדויקת.
לאחר חפירת הקרקע המזוהמת יתבצע אפיון לקרקע בהתאם לערכי הסף של המשרד להגנת הסביבה המאפשרים את השבת הקרקע או הטמנתה באתרי פסולת מעורבת.
במידה ולא ניתן להשיב את הקרקע למקומה הטבעי חברת Land תשנע את הקרקע לאתרי טיפול ביולוגי להמשך טיפול.

service

מתמחים בהכנת סקרי שפכים

חברת Land מתמחה בהכנת סקרי שפכים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה עבור פרויקטים שונים של תשתיות זורמות במפעלים.

סקר שפכים מקצועי - מטרת הסקר היא לזהות ולאתר חריגות ומפגעים, העלולים להשפיע על פליטה וזרימה של מזהמים למערכות מים וביוב, לסייע בשיפור וייעול פעולת המערכות, במטרה למנוע פגיעה בסביבה, לייעל את התנהלות המפעל ולחסוך בהוצאותיו.

בסקר עצמו יוגדרו הליכי הייצור במפעל, מאפייני המזהמים, מקור השפכים, ניטור חריגות ובחינת חלופות תקניות. סקרים אלו חיוניים במיוחד עבור מפעלים המתקשים בשיפור איכות השפכים שלהם ועבור מפעלים עם שפכים חריגים הנמצאים בשלבי אכיפה מתקדמים.

service

הכנת סקר שפכים כוללת את ההליכים העיקריים הבאים:

· נתוני רקע אודות המפעל הכולל את פירוט שעות העבודה, מספר העובדים במפעל וכו'.
· נתוני ייצור הכוללים תיאור מפורט של תהליכי הייצור במפעל כולל רשימת חומרי גלם לייצור.
· תיאור מתקני הייצור ומיקומם במפעל. פירוט מתקני העזר במפעל, מחליפי יונים וצריכת מלח.
· דלק ואופן אכסונו, קיום מכלים תת קרקעיים והגנה מפני דליפות וזיהום קרקע ומי תהום.
· צריכת מים ומאזן כמותי של עומס הזיהום הנוצר בתהליכי הייצור והתפלגות חודשית ושנתית.
· צמצום הזיהום בתהליך הייצור ע"י ביצוע סקר היתכנות להשבת מזהמים.
· בדיקת התכנות החלפת מזהמים בחומרים ידידותיים לסביבה.
· נתוני תשתית למניעת זיהום מים הכולל את תוכניות מערכת הביוב התעשייתי והסניטרי.
· ניתוח הרכב השפכים במסגרת מתקן קדם טיפול.
· קיומם של מטרדים סביבתיים, מטרדי ריח, גלישות, זיהום קרקע ומקורות מים.
· מסקנות והמלצות לשיפורים.

service-tab

חברת Land מתמחה בביצוע חפירת קרקע מזוהמת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
אנו משתמשים בציוד מקצועי המאפשר חפירה של הקרקע המזוהמת תוך הימנעות מזיהום צולב ופגיעה בתשתיות תת קרקעיות.
לחברה ניסיון רב בפרויקטים גדולים ומורכבים באתרים מזוהמים בעלי נגישות נמוכה לציוד חפירה.

service-tab

לפני ביצוע החפירה תועבר למשרד להגנת הסביבה תוכנית חפירה המתבססת על החקירה הסביבתית שבוצעה באתר הכוללת את תיחום אזור הזיהום, שם החברה המבצעת את החפירה, תכנית חפירה על-גבי מפה, מספר ערימות משוער שעליהן תיערם הקרקע המזוהמת, ותכנית דיגום מדויקת.
לאחר חפירת הקרקע המזוהמת יתבצע אפיון לקרקע בהתאם לערכי הסף של המשרד להגנת הסביבה המאפשרים את השבת הקרקע או הטמנתה באתרי פסולת מעורבת.
במידה ולא ניתן להשיב את הקרקע למקומה הטבעי חברת Land תשנע את הקרקע לאתרי טיפול ביולוגי להמשך טיפול.

service-tab

חברת Land מתמחה בהכנת סקרי שפכים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה עבור פרויקטים שונים של תשתיות זורמות במפעלים. ומתקנים חדשים וקיימים.
סקר שפכים מקצועי - מטרת הסקר לזהות ולאתר חריגות ומפגעים העלולים להשפיע על פליטה וזרימה של מזהמים למערכות מים וביוב. לסייע בשיפור וייעול פעולת המערכות במטרה למנוע פגיעה בסביבה, לייעל את התנהלות המפעל, ולחסוך בהוצאותיו. בסקר עצמו יוגדרו הליכי הייצור במפעל, מאפייני המזהמים, מקור השפכים, ניטור חריגות ובחינת חלופות תקניות. סקרים אלו חיוניים במיוחד עבור מפעלים המתקשים בשיפור איכות השפכים שלהם ועבור מפעלים עם שפכים חריגים הנמצאים בשלבי אכיפה מתקדמים.

מגוון הפרויקטים האחרונים שלנו